vanaf 2017 / 2018 geen loting

Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Voor bepaalde opleidingen en studies in het hoger onderwijs komen meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen zijn. Studenten krijgen tot nu toe toegang tot deze studies via een loting. Bij lotingsopleidingen kunnen maar een beperkt aantal studenten worden toegelaten. Dat komt door het beperkt aantal opleidingsplaatsen. Er zijn 3 mogelijkheden voor toelating via loting: directe toelating, decentrale selectie of gewogen loting. Na loting is het soms mogelijk om je toelatingsplaats te ruilen.

Geen loting meer vanaf studiejaar 2017-2018

Vanaf het studiejaar 2017-2018 veranderen de regels rondom toelating bij een opleiding met een numerus fixus.

De centrale loting voor numerus fixus opleidingen wordt vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft. In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerus fixus opleiding willen volgen. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. Bij de nieuwe, decentrale selectie wordt er ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student. Bij de centrale loting golden alleen de eindexamencijfers als criterium.

Voor de selectie worden enkele landelijke regels vastgelegd. Zo mogen studenten in een jaar aan maximaal twee numerus fixus opleidingen meedoen met de selectieprocedure. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende instellingen. Echter, voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag een student maar op één instelling meedoen met de selectieprocedure. Voor deze opleidingen schrijven zich structureel veel meer kandidaten in dan er plaatsen zijn. Studenten mogen in totaal maximaal drie keer meedoen aan een selectieprocedure voor een opleiding.

Vervroegde aanmelddatum

De landelijke aanmelddatum voor alle opleidingen met een numerus fixus wordt gezet op 15 januari. Studenten moeten dan uiterlijk 15 april horen of zij zijn aangenomen. Bij een negatieve uitslag kunnen zij zich dan nog voor 1 mei aanmelden bij een opleiding zonder numerus fixus.

Selectiecriteria

In aanvulling op bovenstaande landelijke regels stellen opleidingen selectiecriteria en selectieprocedures vast. Voor de studenten moeten deze criteria duidelijk zijn, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de selectieprocedure.